אבטחת אתר

rocking-chair

תוכן:

מדיניות פרטיות מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. הפרטים האישים שימסרו ע”י המזמין במסגרת מילוי טופס ההזמנה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של חב’ סימפלי-ווד בע”מ.
 2. החברה לא תמסור את פרטי הנרשם אלא אם כן: תידרש לעשות כן עפ”י צוו שיפוטי או לפי דין; תקבל התראה לנקוט בהליכים משפטיים נגדה בגין הפעולות שבוצעו ע”י הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטים אם יהיו בין הנרשם לבין החברה; תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר או אם תתמזג עם גוף אחר; תועלה טענה, או יתעורר אצל החברה החשד כי הנרשם בצע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה; תועלה טענה או חשש כי הנרשם ביצע שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה לא חוקי; תעלה טענה או יתעורר אצל החברה חשש כי הפר הנרשם אלו מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה; אם וככל שהדבר יידרש לצורך אספקת ואו החזרת המוצר לנרשם באמצעות עובדים, קבלני משנה וגופים מאושרים אחרים השותפים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשם לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על טענה ו/או תביעה בנדון.
 3. מילוי פרטי ההזמנה מהווה הסכמה של הנרשם שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלו וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת החברה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מטעמה וכי יעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון; לצורך עידוד נאמנות , ניתוח ומחקר סטטיסטי; לצרכים פנימיים כגון צרכי תחקור תלונות, ביקורת ומשובי שביעות רצון; המידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על טענה עפ”י חוק הגנת הפרטיות תשמ”א 1981. החברה לא תחשב כמפרת פרטיות בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו.
 4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מאשר בזאת לשימוש באמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 5. נרשמים המתנגדים לשימוש בפרטיהם ואשר מעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות החברה ו/או שמבקשים שלא לקבל פניות כלשהן באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

סודיות ואבטחה

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
 3. החברה משתמשת בח' קרדיט לצורך בדיקה ואבטחת המידע, קרדיט גארד עומדת בתקנים הקפדניים ביותר של נהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי עפ”י תקן 1.PCI  LEVEL
 4. חב' קרדיט גארד משתמשת בשרתי חב' קומסק המתמחה באיתור פריצות ברשת, במערכת מחשוב האתר והשרתים וחסימתם מפני פריצות וחדירה מבחוץ.
 5. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSLכל התקשרות שבין דפדפן הלקוח לאתר מוצפנת באופן שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכיי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה "והעברת אינפורמציה ללקוחותיה, כמפורט בסעיף “מדיניות הפרטיות”.

S i m p l y   L o a d i n g . . .